Cübbeli Ahmet hoca Lalegül dergisi Safer Ayında yapılacak Dualar

Derviş Blog - Kuran Oku - Yasin Suresi Türkçe: Cübbeli Ahmet hoca Lalegül dergisi Safer Ayında yapılacak Dualar
cüz cüz kuranCübbeli Ahmet hoca Lalegül dergisi Safer Ayında yapılacak Dualar


Cübbeli Ahmet Hoca Safer Ayının Belası hususunda kendisi sevdiği Talu hocayı bile inandıramadığını bir videosunda beyan etmiştir. gerçektende Talu Hoca Safer ayı videosunun şurasında Safer Ayında Gökyüzünden belaların indiğinden bahseden kitabı ve bunun başka bir yerden bir kaynağı olmadığını dile getiriyor ve cahiliye inancıdır hurafedir bunlar diyor. Fakat bu gibi (imanın şartlarını etkilemeyen ve-veya "kaynağı çok zayıf hadis") hususlara inanmak imanın şartı değildir. Cübbeli Ahmet Hoca bu konularda daha ihtiyatlı davranıyor. mesela safer ayı ile ilgili bir videosunu izledim videonun burasında Hadis kaynağı zayıf diye önemsemeyen bir hadis aliminin başına gelen durumdan bahsederek hadisler konusunda ihtiyatlı olmak gerektiğini savunuyor.
Allah iki alimden de razı olsun ikisininde görüşü doğrudur.

Ama siz buraya çok itimat ettiğimiz Cübbeli Ahmet Hocamızın Safer Ayı ile ilgili Lalegültv de söylediği dualar ve yapılacak ibadetleri zikirler namaz hakkında bilgi edinmek için geldiniz buyurun;

Cübbeli Ahmet hoca Lalegül dergisi Safer Ayında yapılacak Dualar
Cübbeli Ahmet hoca Lalegül+dergisi+Safer+Ayında+yapılacak Dualar
Türkçe Okunuşu
Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Abdike ve Nebiyyike ve Resulike... şeklinde
başlıyor.
MANASI:
“Ey Allah! Kulun, Nebin ve Rasûlün olan Ümmî Peygamber Efendimiz Muhammed’e ve Ehl-i Beyt’ine ve sahâbesine salât eyle, bereketler yağdır ve selam eyle.Ey Allâh! Muhakkak ki ben bu ayın ve bu günün şerrinden ve senin bu ayda yarattığın her bir belâ ve musibetten Sana sığınırım. Ey Ezelî! Ey Bakî! Ey Kadîm! Ey Mevcûd! Ey Sâbit! Ey Hakk!Ey (varlığının) başlangıcı olmayan! Ey sonu olmayan! Ey her şeyi yoktan yaratan! Ey her şeyi tekrar diriltecek olan! Ey celal ve ikram sahibi! Ey ulu Arş’ın sahibi! Sen dilediğini yaparsın!

Ey Allâh! Canımı, malımı, birliktelikleriyle beni imtihana tâbi tuttuğun çocuklarımı, dînimi ve dünyamı hiç uyumayan kudret gözünle muhafaza eyle. İyi ve hayırlı kullarının hürmetine bu duamı kabul eyle! Rahmetinle muamele eyle!

Ey yüce Allâh! Ey günahları bağışlayan! Ey (kullarına karşı) cömert (olan)! Ey günahları örten! Ey acıyanların en merhametlisi rahmetinle muamele eyle! Ey kuvvetleri güçlü ve azabı şiddetli olan Allâh! Ey Kendisi çok güçlü olan! Ey ululuk sahibi! Ey iyilik sahibi! Ey büyük Allâh! Ey yüce Allâh! İzzetinle bütün yaratıklarını zelil kıldın. Bana kâfi gel, mahlukâtın(ın şer ve zararların)a karşı bana kâfi gel!

Ey güzellik veren! Ey yaptığını güzel yapan! Ey (dilediğini) güzelleştiren! Ey fazl-u kerem sahibi! Ey inam eden! Ey ikram eden! Ey Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan! Ey acıyanların en mer­hametlisi! Ey gökleri ve yeri yaratma lütfunda bulunan Latif. Kazâ ve kaderinde bize lütufta bulun. Belandan bize âfiyet ver. Günahlardan dönüş ve ibâdete kuvvet ancak Senin yardımınladır. Ey acıyan­ların en merhametlisi! Rahmetinle kabul buyur.

Allâh -u Te alâ bize yeter. O ne güzel vekildir. O pek yüce ve çok büyük Allâh’ın yardımı olmadan hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ey Allâh! Hasen ile kardeşinin, dedesi ile babasının, annesi ile oğulları­nın sırrı hakkı için; bugünün şerrine ve bugünde inecek olan belaların şerrine karşı bana kâfi gel! Ey mühim sıkıntılara kâfi gelen ve ey belâları kaldıran! ‘Onlara karşı muhakkak Allâh sana kâfi gele­cektir, O hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir.’

Allâh-u Te alâ, Efendimiz Muhammed e, Ehl-i Beytine ve ashâbının tümüne salât eylesin. Ey Al­lâh! Safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve galibiyetle bitirmemizi nasip et!” (Muhammed ibni Hatîriddîn, el-Cevâhiru'l-hams, sh:50-52; İbrâhîm el-Ensârî, Rava’z-zam'ân fifedâili'l-eşhuri ve’l-eyyâm, sh:4; Muhammed Âbidîn, Tenbîhu’l-kulûbi’n-naime ale'l-evrâdi’d-dâime, sh:71-72; Mahnıud Sâmî, el-Ed‘iye ve’l-ezkâr, sh:123-127)
SAFER AYINDA KILINACAK NAMAZLAR SAFER AYININ İLK GECE NAMAZI

23 Kasım Pazarı 24 Kasım Pazartesiye bağlayan gece

Safer ayının ilk gecesinde yatsıdan sonra vitirden önce dört rekat namaz kılınıp birinci rekatta Fâtihâ’dan sonra on bir kere Kâfirûn Sûresi, ikinci rekatta on bir kere İhlâs Sûresi, üçüncü rekatta on bir kere Felak Sûresi, dördüncü rekatta on bir kere Nâs Sûresi okunur, selamdan sonra yetmiş kere:

“Allâh-u Te alâ noksan sıfatlardan münezzehtir. Bütün hamdler Allâh-u Te alâ’ya mahsustur. Allâh-u Te alâ’dan başka hiçbir ilâh yoktur ve Allâh-u Te alâ en büyüktür. Allâh’ın yardımı olma­dan hiçbir günahtan dönüş, hiçbir ibâdete de kuvvet yoktur” tesbihi okunur, peşine de yetmiş kere:

“Ancak Sana ibadet (ve kulluk) ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz!” âyet-i kerîmesi oku­nur. (Muhammed ibni Hatîrüddîn, el-Cevâhiru'l-hams, sh:50-52; İbrâhîm el-Ensârî, Rava’z-zam’ânfifedâili'l-eşhuri ve’l-ey- yâm, sh:4; Muhammed Âbidîn, Tenbîhu’l-kulûbi’n-naime ale'l-evrâdi’d-dâime, sh:71-72; Mahmud Sâmî, el-Ed‘iye ve’l-ezkâr)


SAFER AYININ İLK ÇARŞAMBA GECESİ KILINACAK NAMAZ

Safer ayının ilk çarşamba gecesi gece yarısından sonra yeryüzüne nâzil olacak (inecek) belalardan Allâh-u Te alâ ’nın izniyle muhafaza olmak isteyen sabah namazından (imsaktan) evvel dört rekat na­file namaz kılar, şöyle ki her rekatta Fâtihâ’dan sonra on yedi kere Kevser Sûresi, beş kere İhlâs-ı Şerif,bir Felâk Sûresi, bir de Nas Sûresi okuyup selam verir ve dua eder. (Şeyh Mahmud Sâmî, el-Ed'iye ve’l-ezkâr, 123-127)

HER AYIN, ÖZELLİKLE DE SAFER AYININ BAŞINDA OKUNARAK KORKULARDAN KURTULMAYA, ZELİL DURUMDAN AZİZ OLMAYA VESİLE OLACAK ACAYİB BİR DUA

Şeyh Ahmed el-Bûnî Hazretlerinin beyanı veçhile; evliyâullahtan nakledilen çok garip bir zikir ve pek acayip bir vird vardır ki:

1) Hangi bir köle bununla Allâh-u Te'âlâ’ya münâcat etse mutlaka âzat olur.

2) Hangi bir esir bu zikri yapsa mutlaka serbest kalır.

3) Hangi mahpus okusa, mutlaka hapisten kurtulur.

4) Korku içerisinde olan herhangi bir kişi bu virdi okursa mutlaka korktuklarından emin olur.

5) Hangi bir fakir bununla amel etse mutlaka zengin olur.

6) İnsanlar nezdinde zelil (itibarsız) duruma düşen hangi bir kimse bunu okursa mutlaka aziz olur.

7) Bu vird zorbaları kahretmek, zalimlerin ardını kesmek ve fesatçıların şerrini savuşturmak husu­sunda eşsiz manalar ve sırlar taşımaktadır.

8) Her kim bu zikri yazıp üzerinde taşırsa her inatçı zorba ve inatçı şeytan onun karşısında zelil durama düşer.

9) Her kim bu zikre devam ederse kendisi gören herkes mutlaka onu sever.

10) Her kim bu zikri çok yaparsa Allâh-u Te alâ onun kalbini mârifet nurlarıyla diriltir ve canı, malı, eşi ve ailesi hususunda onu muhafaza eder, ayrıca korktuğu şeylerin şerrine karşı ona kâfi gelir.

1l) Hangi bir hükümdar bu vird-i şerifi zikretse mutlaka mülkü genişler ve hükmü geçerli olur.

12) Bu zikr-i şerifin içerisinde İsm-i Âzam (Allâh-u Te‘âlânın en büyük ismi) bulunmaktadır. Bu yüzden bu konudaki birçok fikirden kişiyi müstağni bırakır.

13) Her kim bu vird-i şerifi okuduktan sonra Allâh-u Te alâ’dan dünya ve âhiret işleri ile alakalı hangi hâcetini isterse Allâh-u Te alâ ona istediğini verir.

14)Her kim bu evrâdı zorba birinin öfkelendiği sırada onun yanında okursa o kişinin gazabı sakinleşir.

15)Bu zikr-i şerif tevhid sırrını barındırdığı için en yüksek seviyede Allâh-u Te‘âlâ ya mûleh (tut­kun) olan veliler tarafından İsm-i Câmi (Allâh-u Te‘âlânın bütün isimlerini toplayan bir zikir) olarak bilinmektedir ki bunda bulunan sayılarla ilgili sırlar, harflerle ilgili tesirler, nûrânî isimler ve veflderiy- le ile ilgili durumlar araştırılacak olsa 10’da birine dahi ulaşılamaz.

16)Yöneticilerin, hükümdarların, büyüklerin, sâlih kimselerin, faziletli âlimlerin ve mahâretli he­kimlerin bu duayı yaparak dünya ve âhiret hayırlarına ve saâdetine (en büyük bahtiyarlığa) ulaşmaları için aşağıda sayılacak mübarek vakitleri kollayıp ona göre okumaları münasiptir.

a)Cuma gününün ilk saati.

b)Pazar gününün ilk saati.

c)Arefe gününün ilk saati.

d)İki bayram gününün ilk saati.

e)Âşûrâ günü.

f)Şa‘bân-ı Şerif’in yarı gecesi (olan Beraat Gecesi).

g)Ramazân-ı Şerifin 27. gecesi (olan Kadir Gecesi).

h)Her ayın başlangıcında.

I)Senenin tüm gecelerinde.

Ancak bu dua iki rekatta bir selam verilerek kılınacak 12 rekattan sonra yapılır. Kişi bu 12 rekatın sonunda oturduğu zaman (selam vermeden önce tahiyyyat ve salli-bârik okuduktan sonra):“Bütün tenzihler Allâh’a âittir. Bütün hamdler Allâh’a mahsustur. Allâh’tan başka hiçbir ilâh yok­tur. Allâh her şeyden büyüktür. O en büyük ve en yüce olan Allâh’ın yardımı olmadan hiçbir ibadete kuvvet ve hiçbir günahtan dönüş imkânı yoktur” teşbihini okur.

Ardından:

“Ey Allâh! Bütün âlemler içerisinde İbrâhîm (Aleyhisselâm)a ve onun âl-i ashâbına salât ettiğin gibi Nebî(miz) Muhammed (Aleyhisselâm)a, müminlerin anneleri olan (kıymetli) zevcelerine, zürriyetine ve Ehl-i Beyt’ine de salât eyle. Şüphesiz ki Sen hamd olunmaya layıksın ve ulusun” der. Sonra tek­bir getirerek secdeye varır, secdedeyken 7 kere (her birinin başında besmele çekerek) Fâtiha-i Şerife okur,

sonra 10 kere:

“Allâh-u Te alâ’dan başka ilâh yoktur, O tektir, hiçbir ortağı yoktur, mülk Ona âittir, hamd Ona mahsustur. O her şeye hakkıyla gücü yetendir” diye zikreder. Sonra:“Ey Allâh! Arş’ındaki izzet kulpları, Kitab’ındaki rahmetin son noktası, en yücenin de yücesi olan ismin hakkına, en ulu olan şâmn ve tastamam olan kelimelerin hürmetine Senden Efendimiz Muhammed e salât etmeni ve bu hâcetimi yerine getirmeni dilerim” dedikten sonra hâcetini ister.

(Namazda olduğu için Arapça dua etmek zorundadır, Arapça cümle kuracak ilim sahibi değilse kalbinde muradını tutarak 5 kere “Rabbenâ!”, 4 kere “Yâ Rabbi!”, 3 kere “Yâ Erhamerrâhimîn!” gibi zikirler okuyabilir.) Bunun akabinde başını kaldırarak oturur ve sağa sola selam vererek namazdan çıkar.

Sonra mümkünse tenhâ bir yerde kusurlardan uzak yağlı bir koç keser (kendi beceremiyorsa başka­sına kestirir), hayvanı keserken şeriatın usûlüne riâyet ederek koçu kıbleye çevirir.

Kesim esnâsında:

“Ey Allâh! Bu Şendendir ve yine Senin içindir. Ey Allâh! O muhakkak (cehennemden âzâd ol­mam için Sana arz ettiğim) fidyemdir, onu benden kabul eyle” der.

Kurbanın kanı için bir çukur kazarak kanı toprağa gömer. Sonra hayvanın etini altmış parçaya ayı­rır ki derisi, başı ve karnı ayrı ayrı cüz sayılırlar. Böylece altmış parçayı fakirlere dağıtır yahut (bunu yapamazsa) 60 fakire en iyi yemeklerden yedirir veya (bunu da yapamazsa) yedi fakire 7 dirhem sa­daka verir.

Bunları iyi anla ki biz mânevi huzura girmek isteyenler için kapıları açtık. Allâh-u Te‘âlâ diledikle­rine fazl-u kereminden verir. Allâh-u Te‘âlâ büyük fazl-u kerem sahibidir.


4 yorum:

 1. tam istediğim değil ama

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Siz Nasıl birşey istediniz?
   Yardımcı olalım

   Sil
 2. Bu ay başıma ve çevremdeki insanların başına gelebilecek en kötü şeyler geldi Allah beterinden saklasın tabi, ve hep birbirimizle konuşuyorduk bu ayda bişey var kesin diye sefer ayı imiş meğer

  YanıtlaSil
 3. Namazın dışında(sonunda) türkçe okunabilir diyor cübbeli ahmet hocamız...
  Türkçesini okuyun inş

  YanıtlaSil

Buraya Bir Yorum bırakarak sayfaya değer katabilirsiniz...