Yasin suresi türkçe okunuşu yazılışı

Derviş Blog - Kuran Oku - Yasin Suresi Türkçe: Yasin suresi türkçe okunuşu yazılışı
cüz cüz kuran

Yasin suresi türkçe okunuşu (Yasîn Vel KuranilHakîm)

(Aşağıda)
Yasin+suresi+türkçe+okunuşu+yazılışı


Esselamu aleykum.
öncelikle şunu söylemek istiyorum Kuranı kerimi okumanın en efdali en faziletlisi arapçasından anlayarak ve anlamlar üzerinde düşünerek okumaktır. eğer arapça bilmiyorsanız ondan sonra en faziletlisi "kendi dilinde" olan mealini okuyup anlamları üzerine düşünmektir.
en az fazileti olan ise altta paylaşacağım arapçasının türkçe okunuşudur.

ben arapçasından okumayı biliyorum arapçasından okuyacağım diyorsanız

TAKİPLİ YASİN OKU (cep uyumlu VİDEO)

paketimin kotası var video olmasın diyorsanız;

Kolay Okunabilen cep uyumlu Arapça
Bilgisayar Baskılı Yasin Oku

yok ben ezberlemek için arapçanın türkçe okunuşunu okumak ezberlemek ezberimi pekiştirmek istiyorum diyorsanız. işte size Yasin i şerif suresinin arapçasının türkçe okunuşu.

Allah zihin açıklığı versin.YASİN-İ ŞERİF arapçasının türkçe yazılışı

YASİN SURESİNİ KABE İMAMINDAN DİNLEYEREK OKU;

--mp3 player html5 destekli tüm mobil tarayıcılarda çalışır. sayfamız cep uyumludur. Kulaklığınızı takın sesi açın play e basın ve
Kabe İmamı Mahirin ruha şifa su gibi akan sesinden doğru telaffuzları dinleyerek Yasin-i Şerifi Okuyun---

Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm

(1) Yâsiyn (2) velkur'ânilhakiym (3) inneke leminelmürseliyne 
(4) alâ siratin müstekiym (5) tenziylel aziyzirrahiym 
(6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm ğafilûn 
(7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü'minun 
(8) inna cealnâ fiy a'nakihim ağlâlen fehiye ilel'ezkani fehüm mukmehun 
(9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feağşeynahüm fehüm lâ yübsirun 
(10) ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü'minun 
(11) innema tünzirü menittebe azzikre ve haşiyer rahmane bilğayb febeşşirhü bimağfiretin ve ecrin keriym 
(12) inna nahnü nuhyilmevta ve nektübü ma gaddemu ve asarehüm ve külle şey'in ahsaynahü fiy imamin mübiyn 
(13) vadrib lehüm meselen ashabel karyeh izca ehel mürselun 
(14) iz erselna ileyhimüsneyni fekezzebuhüma feazzezna bisalisin fegalû inna ileyküm mürselun 
(15) galu mâ entüm illâ beşerün mislüna ve mâ enzelerrahmanü min sey'in in entüm illâ tekzibun
(16) galu rabbüna yalemü inna ileyküm lemürselun
(17) ve ma aleyna illelbelağul mübiyn
(18) kâalû inna tetayyerna biküm lein lem tentehu lenercümenneküm ve leyemessenneküm minna azabün eliym
(19) kâalu dairüküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmün müsrifun 
(20) ve cae min aksalmediyneti recülün yes'a, gale ya gavmit tebiul mürseliyne
(21) ittebiu men lâ yes’elüküm ecren vehüm mühtedun
(22) ve maliye la a'büdülleziy fetareni ve ileyhi türceun
(23) eettehizü min dunihi aliheten in yüridnir rahmanü bidurrin lâ tuğni anniy şefaatühüm şey'en ve lâ yünkizune
(24) inniy izen lefiy dalâlin mübiyn (25) inniy amentü birabbiküm fesmeun
(26) giyledhulil cenneh, gale ya leyte gavmiy yalemune
(27) bima gğafere liy rabbiy ve cealeniy minel mükremiyn 
(28) ve ma enzelna alâ gavmihî min badihî min cündin minessemâi ve ma künna münziliyne
(29) in kânet illâ sayhaten vahideten feiza hüm hamidun
(30) ya hasreten alel ibad ma ye'tiyhim min resulin illâ kanu bihî yestehziun
(31) elem yerev kem ehlekna kablehüm minelguruni ennehüm ileyhim lâ yerciun
(32) ve in küllün lemma cemiun ledeyna muhdarun 
(33) ve ayetün lehümül ardulmeyteh ahyeynaha ve ahrecna minha habben feminhü ye'külun
(34) ve cealna fiyha cennatin min nehiylin ve a'nabin ve feccerna fiyha mineluyuni
(35) liye'külu min semerihî ve ma amilethü eydiyhim efelâ yeşkürune
(36) sübhanelleziy halekal ezvace külleha mimma tünbitül ardu ve min enfüsihim ve mimma lâ yalemun
(37) ve ayetün lehümülleyl neslehu minhünnehare feizahüm muzlimune
(38) veşşemsü tecriy limüstekarrin leha zalike takdiyrül aziyzil aliym
(39) velkamere kaddernahü menazile hatta a'dekel urcunil kadiym
(40) leşşemsü yenbeğiy leha en tüdrikel kamere ve lelleylü sabikun nehar ve küllün fiy felekin yesbehun
(41) ve ayetün lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fiyl fülkil meşhuni
(42) ve halakna lehüm min mislihî ma yerkebun
(43) ve in neşe' nugrikhüm felâ sariyha lehüm ve lâ hüm yünkazune
(44) illâ rahmeten minna ve metaan ilâ hiyn
(45) ve iza kiyle lehümütteku ma beyne eydiyküm ve ma halfeküm lealleküm türhamune
(46) ve ma te'tiyhim min ayetin min ayati rabbihim illâ kanu anha mu'ridiyn
(47) ve iza kiyle lehüm enfiku mimma rezekakümullahü, kalelleziyne keferu, lilleziyne amenû enutimü men lev yesaullahü at'ameh, in entüm illâ fiy dalâlin mübiyn
(48) ve yegûlûne meta hazalva'dü in küntüm sadikiyn
(49) ma yenzurune illâ sayhaten vahideten te’huzühüm ve hüm yehissimun
(50) felâ yestetiyune tavsiyeten ve la ilâ ehlihim yerciun
(51) ve nüfiha fiyssuri feizâhüm minel'ecdasi ilâ rabbihim yensilun
(52) galu ya veylena men beasena min merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekalmürselun
(53) in kanet illâ sayhaten vahideten feizahüm cemiyun ledeyna muhdarun
(54) felyevme lâ tuzlemü nefsün şey'en ve lâ tüczevne illâ ma küntüm ta'melun
(55) inne ashabel cennetil yevme fiy şügulin fâkihun
(56) hüm ve ezvacühüm fiy zilâlin alel'erâiki müttekiun
(57) lehüm fiyha fâkihetün ve lehüm ma yeddeun
(58) selâmün kavlen min Rabbin rahiym (59) vemtazul yevme eyyühel mücrimun
(60) elem ahad ileyküm ya beniy ademe en lâ ta'büdüs şeytan innehu leküm adüvvün mübiynün
(61) ve enibüduniy, haza siratun müstekiym
(62) ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kilun
(63) hazihî cehennemülletiy küntüm tuadun
(64) islevhel yevme bima küntüm tekfürûn
(65) elyevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydiyhim ve teşhedü ercülühüm bimâ kânu yeksibûn
(66) velev neşâu letamesna alâ ayünihim festebekussirata feenna yübsirun
(67) velev neşaü lemesahnahüm alâ mekanetihim femestetau mudiyyen ve lâ yerciun
(68) ve men nüammirhü nünekkishü fiylhalk, efelâ ya'kilun
(69) ve ma allemnahüş şi're ve ma yenbeğiy leh, in hüve illâ zikrün ve kur'ânün mübiyn
(70) liyünzire men kane hayyen ve yehik kalkavlü alelkafiriyne
(71) evelem yerev enna halakna lehüm mimma amilet eydiyna enamen fehüm leha mâlikun
(72) ve zellelnaha lehüm feminha rekubühüm ve minha ye'külun
(73) ve lehüm fiyha men'afiu ve meşarib efelâ yeşkürune
(74) vettehazu min dunillâhi âliheten leallehüm yünsarun
(75) lâ yestetiyune nasrehüm ve hüm lehüm cündün muhdarun
(76) felâyahzünke kavlühüm, innâ na’lemü ma yüsirrune ve ma yulinun
(77) evelem yerel'insanü enna halaknahü min nutfetin feiza hüve hasiymün mübiyn
(78) ve darebe lena meselen ve nesiye halkah kale men yuhyiylizame ve hiye remiym
(79) kul yuhyiyhelleziy enşeeehaa evvele merreh ve hüve bikülli halkin aliymün
(80) elleziy ceale leküm mineş şeceril'ahdari naren feiza entüm minhü tukidûn
(81) eveleyselleziy halekassemavati vel'arda, bikâdirin alâ en yahlüka mislehüm, belâ ve hüvel hallâkul aliym
(82) innemaaa emrühûu izaaa erade şey’en, en yekule lehu kün, feyekun
(83) fesübhanelleziy biyedihî melekûtü külli sey'in ve ileyhi türceûn.
                                   ..........sadakallahulaziiym........


Amin; (usûlüne uygun DUA)

derviş+blog+yasin+duası
(Lütfen ihlasla okuyunuz ve Amin deyiniz.)

Elhamdülillahi Rabbil Alemin...
Vessâlatu ves Selâmu âlâ Resuluna Muhammedin
ve âlâ âlihi ve sahbihi ve sellim.
Ya Zül Celâli Vel İkram
Ya Zül Celâli Vel İkram
Ya Zül Celali Vel İkram
Günahkâr kalbimizle, Kusurlu olarak okuduğumuz, dinlediğimiz bu Yasini Şerifi
Rahmetinle, Merhametinle, Lutfunla, ihsanınla, Affu mağfiretinle Kabul Buyur ya ĞAFUR Allahım!.

Hasıl olan Sevabı öncelikle Sevgili Peygamberimiz hz.Muhammed Mustafa
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimizin Mubarek, pak ruhu şeriflerine hediye eyledik
kabul buyur ya Celal ve İkram sahibi Rabbimiz!.

Sonra efendimizin temiz Âli Ahsabına ve Ehli Beytine Hediye eyledik kabul buyur ya Affı Mağfireti bol olan Rabbimiz!.

ondan sonra yüce dinimizin bu günlere kadar gelmesine vesile olan
Şehitlerimiz, Ermişlerimiz,Evliyalarımız,Mürşitlerimiz, ismi zatında saklı veli kulların
ve islama en ufak hizmeti dokunup göçüp gitmiş isimleri bilinmeyen kimseleri kalmayan mümin kardeşlerimizin ruhu şeriflerine hediye eyledik kabul buyur ya Sonsuz Lütüfkâr Rabbimiz!..

Sonra Bu sitede bu içeriği hazırlayıp bizlerle paylaşan Derviş Kardeşimize ve okuyan Mahir hocaya hediye eyledik
kabul buyur ya Dilediğinin Derecesini Yükselten Râfi Allahım.

Sonra Buradan yasin okuyan dinleyen kardeşlerimize ve onların Ahirete iman ile intikal etmiş Mümin Akrabalarının ruhu şeriflerine hediye ediyoruz Kabul Buyur ya Lutfu Keremi bol olan EL Kerîm Allahım!..

Onlar Senin Kullarındı..
geldiler geçtiler. gittiler.
yarın birgün bize herşeyi bırakıp
İlahi Huzuruna Geleceğiz.
sen bizim Affı mağfireti bol Rabbimizsin.
Günahlarını ve Günahlarımızı Affeyle Merhamet eyle Affu mağfiretinle hesaplarımımız gör, derecelerini ve derecelerimizi artır
lütfunla ihsanınla fazlu kereminle yargıla bizleri Ey Rahmeti Bol Rabbimiz!

ve Sevdiklerimizi de Dünyamızda Ahıretimizde Kabrimizde
senin Rahmetine Merhametine affına Luffuna ihsanına Bereketine ve İkramına doymuş garkolmuş Kullarından eyle! derecelerimizi artır Günahlarımızı affu mağfiretinle hayırlara tedbil eyle ya Zül celali vel ikram
iman ile huzuruna varmayı bizlere nasib eyle ya El Mü-min Rabbimiz.
dünya ahiret işlerimizi kolaylaştır, ya FETTAH Rabbimiz
hidayetimizi artır ya HÂDİ Rabbimiz.

Amin
Ves Selamun Âlel Murselin
(Allahumme salli ala seyyidina muhammedinin nebiyyil ümmiyyil habibil alil kadril aziymil ca’hi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim )
ve
Elhamdülillahi Rabbil Âlemin..
Duamızın Kabulu için
El Fatiha...

Aynı bu Şekilde birde Muhteşem Tebareke Suresi dinleyerek okumaya var mısınız? (sadece 5 buçuk dakika)
Tebarekellezi Biyedihil mülkü dinleyerek oku >>137 yorum:

 1. bu siteyi yapanan allah bireyil bin kere razi olsun ben arapca okuyamiyorum bu kisinin sayesine yasin serfi okyabildim rabbimdualarinzi kabul eylesin .

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. amin cümlemizin kardeşler.“La İlahe İlla Ente, Subhaneke İnnî Kuntu Mine’z-Zalimîn.” zor zamanlarınızda bunu okuyun kardesler unutmayınki allah sabredenlerler beraberdir.bu duayı okumanızı öneririm...

   Sil
  2. 20/6/2014 cumaniz mubarek Olsun. Afrikadan Slmlar

   Sil
  3. Çokk mutlu oldum vallahi kurani kerim im ablamda kalmıştı bende yasin okumayı çok istiyordum bu siteye değer beren ve bize yardımcı olan site kurucularına çok teşekkür allah razı olsun

   Sil
  4. ALLAH herkesin duasini kabul eder INSALLAH kimseyi caresiz birakmaz herkesin sagligini ve sevdiklerinin sagligini bagislar..

   Sil
  5. Amin Amin Allah samimi bir kalple Blogumdan kuran okuyan dua okuyan herkesin Hayırlı Dualarını kabul eylesin.

   Sil
  6. okuduğum en telaffuzu kolay YASİN suresiydi.teşekkürler .ALLAH razı olsun....

   Sil
  7. Halfihim sedden degil halfihim seddev vemin halfihim sedden olması gerekir lütfen düzeltin.

   Sil
  8. Benimde .yaklaşık 1 buçuk yıldır tedavi olan kız kardeşim war Durumu iyi değil 6 kez ameliyat oldu ama kanser heryere yayıldı .Şuur gitti .Sürekli Duâ okuyorum .Yüce Allah böyle uygun görmüş .Boynumuz kılan ince.Ama kardeşlerim .İnsan kardeşini böyle görünce çok fazla üzülüyor .Ve zamanında yaptığım kötülükler yüzünden vicdan azabı duyuyorum .Lütfen sevdiklerinizinsiz kıymetini biliniz .Saygılar Sevgiler ...

   Sil
 2. (derviş abim adına ve kendim adına) amin.Allah sizden de razı olsun.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Emre Kral sen kral adamsın bu blogda ne yaptıysak herşeyde emeğin var hizmetin var. Allah razı olsun

   Sil
 3. bu siteyi kuranlara çok teşekür ederim rabim onlardad razı olsun arapçayı çok rahat okuyorum çoknet yazılmış

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. siz daha güzeline layıksınız güzel insanlar

   Sil
  2. kardeşim lütfen beğenmedim ve fena değil seceneğini kaldırırmısın allah razı olsun yasin kuranın kalbidir beğenmemek veya fena değil demek olmaz . . .

   Sil
 4. Selamunaleykum,
  bu sabah Anneannem vefaat etdi.Sizin sayenizde Anneannem icin yasin serif okuya bildim.
  Allah sizlerden ragzi olsun.
  Esselamunaleykum

  YanıtlaSil
 5. ALLAHU TEALA ALLAH AŞKI İLE HİZMET EDEN BÜTÜN YÜREKLERDEN RAZI OLSUN İNŞALLAH.BUGÜN CUMA VE BÜTÜN İSLAM ALEMİNİN CUMASI MÜBAREK OLSUN İNŞALLAH.SELAM VE DUA İLE..

  YanıtlaSil
 6. Allah bu blog'u hazirlayandan razi olsun!
  Arapca okuyamiyorum, ama sayesinde annemin ruhuna ve komsumun vefat etmis minicik yavrusunua okuyup gondermek nasip oldu.
  Gercekten bu blog'a rastladigima cok memnun oldum

  YanıtlaSil
 7. bende öncelikle böyle bir site kurdugunuz icin sizden allah razi olsun bugün kandil namazimi kilip arkasindan yasin okudum sizin sayenizde cok güzel yazilmis tekrar tesekkürler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ne güzel Her Kandil Bekleriz buyurun gelin bize de dua edin. fani dünya da belli mi olur belki arkamızdan dua etmiş olursunuz.

   Sil
 8. merhaba ya ben 21 yaşındayım yeni namaza başladım.Ve her gece yasini bu yazılışıyla okuyorum.Aklıma takıldı.Alo fetvayı ve müftülüğü aradım.Bu okunuşun sağlıklı olmadığını söylediler.Arapçasında uzatmalar vs. olduğu ve bunu bizim bilmediğimiz için yanlış anlamlara kayabileceğini söylediler.Kaş yaparken göz çıkarmaktan yani sevap işleyelim derken günaha girmekten korktum.Allah rızası için bilen biri yardımcı olsun

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. kardeşim bence öyle bir şey yok sonuçta niyetin önemli

   Sil
  2. Muaqly - Yasin aç beraber gidin bence

   Sil
  3. Derya Kardeşim;
   bu içeriğimin başında da belirttiğim gibi bunları okumak aslında papağana öğretilen kelimeleri papağanın konuşması gibidir.
   ihlas suresini okuyan bir papağan düşünün.
   en efdali her zaman için Anlayarak tefekkür ederek Yüzünden (Arapcasında) okumaktır.
   eğer arapça bilmiyorsak tabi ki Arapçasından okurken anlama ve tefekkür etme diye bi efdaliyetimiz olmayacak.
   ondan sonra en efdal okuma
   Kuranı yüzünden okumak yani tecvid ve eliba öğrenip "anlamasakta" Kuranı kerimi yüzünden okumaktır. çünkü kuran okunmakla ibadet olan bir kitaptır.
   Daha sonraki efdali ise
   Kuranı kerimin türkçe mealini okumaktır. burdaki efdaliyet te anlayıp tefekkür edebilmekten kaynaklanıyor. Kuranı kerimin türkçesini okurken de meallerde seçici davranmalıyız
   Elmalılı m hamdi yazır gibi güvenilir kişilerin meallerini okumalıyız.
   efdaliyette en son okuma ise burada paylaştığım Arapçasının türkçe yazılışını okumak.
   buradaki efdaliyet te şuradan kaynaklanıyor.
   kişi Kuran ile meşgul oluyor. ezberine yardımcı oluyor. arapça bilmediği için tek başına nasıl okunduğunu bilmiyor o da bu tür kaynaklara başvurarak ezber yapıyor. umulur ki ilerde birde elifba ve kuran öğrenir. böylece okumuş olduğu sureleri hem daha kolay okur hemde tecvidini öğrenir hemde gani gani sevap kazanır biiznilllah.
   yani bu yazılış kurana geçene kadar bir köprü vazifesi görürse efdaliyet kazanır.
   Aksi takdirde
   "ne gerek var kuran öğrenmeye aç türkçe yazılışını oku bir ömür boyu" diye düşünmek
   Allah muhafaza çok kötü sonuçlar doğurur.
   Mutlaka Kuran Öğrenmelisiniz. mutlaka salih bir hocanın icazetini alarak kuran okumaya geçmelisiniz bu öyle zor bir iş değildir.
   1 haftada öğrenilir.
   yeter ki kalp gerçekten istesin.

   saygılarımla.

   Sil
 9. gercekten ALLAH binlerce kez razi insallah böyle devam edersin baska sürelerde yaparsin ALLAH ne muradin varsa versin :D

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Allah razı olsun Rabbim izin verdiği yeğenlerim tepemden indiği sürece elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. bana dualar edin sağlıklı olayım size daha neler yapacağım inşallah.

   Sil
 10. arapça okuyunca farklı sevapmı alıyorsun arkadaşım. böyle bir saçamalık olamaz. öncelik kendi dilindir. arapça okumak marifet yada sevaplık gerektirmez. arapçayı gerçekten alamıyla okuybiliyorsan sözüm yok ama bir a ile é arasında dünyalar kadar anlam farkı oluyo.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. kardeşim sen neye dayanarak konuşuyorsun duvara mı? delilini kaynağını göster
   biz araştırarak sahih hadisler ve ayetlerde okuduklarımızı buraya naklediyoruz.
   kuranı yüzünden okumak ibadettir. hatta okuma bilmesen yüzüne yani harflere baksan bile bu bir nurdur.

   Sil
  2. ben kuranı anlamak istiyorum,arapça okumak şart değil,ben türkçesini okuyorum,mealini okuyorum,içime sindiriyorum,ama bunu arapça okumazsanız olmaz diyenler yüzünden okumaktan vazgeçersim vebali boynunuza.....

   Sil
  3. Kuranı Türkçesinden okumakta sevaptır kardeşim biz günah demedik ki. ama efdaliyet sırası vardır. okusun kardeşim okusun da sevap alsın daha fazla sevap istiyorsa arapcasından okusun daha da fazla istiyorsa arapça öğrenip arapçasından anlayarak okusun kuran okumaktan yan çizmek istiyorsa ben ne yapabilirm ki ona :)

   Sil
 11. Derviş bey Allah razı olsun ne güzel vesile oldunuz Yasin suresinin türkcesini okumama,,,Allah sizin gibi insanları bizden eksik etmesin saygilarla Almanya'dan Gürkan D.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. saygılar sevgiler selamlar bizden Alamanya daki gurbetci kardeşlerimize. alamancılara :)

   Sil
 12. şu anda yasinin son ayetlerini ezberliyorum bu akşam yasini ezberlemiş olacam..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Allah zihin açıklığı versin. ne kadar güzel birşeye vesile olduk Elhamdülillah

   Sil
 13. Allah sizden razi olsun sayenizde türkcede olsa yasini serif okuya bildim bu mübarek gecede allahim insallah en kisa zamanda farz oldugu gibi arabca kuranikerimden anlamini bilerek okumayida nasip eder viyanadan kucak dolusu selamlar kadir geceniz mübarek olsun

  YanıtlaSil
 14. ALLAH RAZI OLSUN KARDESLER

  OKUDUKCA RUHUM RAHATLIYOR

  COK SEVIYORUM YA INSAALLAH BENDE BIRGÜN ALLAHIN YOLUNDA ALLAHIN ISTEDIGI GIBI YASARIM VE KÖTÜ ALISKANLIKLARIMI BIRAKIRIM. ALLAHIM SEN BANA VE BENIM GIBI MÜSLÜMANLARA YARDIM ET, BIZI DOGRU YOLA YÖNLENDIR KURBAN OLDUGUM ALLAHIM

  SEN BIZI SEYTANDAN VE ONUN PIS OYUNLARINDAN KORU YARABBI

  YanıtlaSil
 15. BENDE YASI,NI SERIFI TURKCESINDEN OKUYANLARDANIM.DAHA ONCE (NAMAZHOCASINDAN)TAVAS,LI HOCA EFENDININKINI OKUYORDUM ILK DEFA INTERNETTEN BU YAZILISI OKUDUM ARADA EPEYCE BIR FARK VAR.BIRINDEN OBURU FARKLI YANI AYETLERIN BITISI.INSALLAH BU SITEYI YAZAN VEYA YAPAN KARDESLERIMIZ BIZLERIN MAZURIYETLERINI GOZ ONUNDE TUTARAK BIR DUZELTME YAPABILIRLER.BEN YINEDE YAPMIS OLDUKLARI HIZMETTEN OTURU KENDILERINE COK COK TESEKKUR EDIYORUM ALLAH RAZI OLSUN.

  YanıtlaSil
 16. selamün aleyküm sevgili kardeşim güzel bir paylaşım yapmışsınız allah raazı olsun fakat tamamen incelemeye vaktim olmadıgı için yayınladıgınız yasin-i şerif metninde hatalar gördüm bu şekilde bir harfin yanlış okunması ayetteki bütün manayı degiştirdigi için caiz degildir.örnek olarak felak suresindeki kul euzü birabbil felak minşerri ma khalak( de ki Yarattığı şeylerin kötülüğünden) bu ayet arapça'da, latin harfleri ile "halak" olarak yazılan sözcüğün iki tür okunuşu vardır. birinde "h" hırıltılı okunurken, öbüründe türkçedeki gibi okunmaktadır. hırıltılı okunan "halk etmek" yani yaratmak anlamına gelmektedir. diğeri ise traş etmek anlamına. dolayısı ile "allah alemleri yarattı" anlamında arapça cümle kurmak isteyen bir muhterem orada "halak" sözcüğünü türkçe okunduğu gibi okursa "allah alemleri traş etti" demiş olacaktır.muzaffer ALPASLAN

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. içeriğimizi tekrar gözden geçirdik. içerisine kabe imamından okunuş playeri ekledik. inşaAllah hata kalmadı. BilerekBilmeyerek yapılan bütün hatalarımızdan Merhametli Rabbimize Sığınırız.

   Sil
 17. Selamün aleyküm kardeşim Allah bu siteyi yapanlardan razı olsun .. Allah dualarınızı kabul eylesin .. Kandil Geceniz Mübarek Olsun..
  ALLAH'ım..!
  ALnı secdede duranLar hatırına !
  Hesabı nefsine soranLar hatırına !
  Gözlerini iLimLe yoranLar hatırına !
  Emaneti yoLuna serenLer hatırına !
  SENİ sevindiren söz hatırına ! KABE'de ağLayan göz hatırına !
  MUHAMMED /S.A.V/ kokuLu GÜL hatırına !
  Ya Rabbi !.. ALemi Affet !...BizLeri Affet !..Hüznüme
  DUA Sürdüm, GözyaşLarıma İLaç... Aşkın Ateşinden
  GönüL Harab BekLiyorum !!! Takdir SENİN/dir
  YARABB !!! Veren Büyük OLunca Küçük Şey İstenmiyor..YA
  RABBİ Rızana TaLibiz, CemaLine TaLibiz, Habibinin
  Şefeatine Talibiz ! NaiL EyLe .YürekLerde Kim biLir
  ne AcıLar, ne UmutLar ve ne Kırgın HayaLLer var '
  RABBİM hiçbirinizin UmutLarını soLdurmasın İnşaALLAH..! :) :)

  YanıtlaSil
 18. Düşünüp yaptınız için allah inşallah sizden razı olur,lakin çok hata var ve bu hatalar anlamını daha doğrusu manasını değistiriyor lütfen birdahaki sefer dikkatli olun kardeşlerimizde yanlış bir şekilde yanlış bir sure okumasınlar.Saygilar.
  Salamalaykom

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hatalar Düzeltildi sağolun. hatta bir yorumcumuzun tavsiyesi üzerine kabe imamı mahir muaykili den mp3 yasin playeri eklendi. sayfadan ayrılmadan cep telefonunuzdan hem dinleyip hemde okuyabilirsiniz.

   Sil
 19. YUCE RABBIM BU SITEYI YAPANA VE EMEGI GECEN HERKESTEN BIN KERE RAZI OLSUN. AYRICA BURAYA GELIP OKUYAN KARDESLERIMDEN DE RAZI OLSUN.... RABIIM NE DILEGINIZ VARSA KABUL EYLESIN VE BIZLERI DOGRU YOLDAN AYIRMASIN INSALLAH KARDESLERIM.
  ALLAHA EMANET KALIN... DUA ILE.
  PARISTEN SEYGILER VE SAYGILAR!!!

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Amin (Şaiht ol ya Rabb) Paris'e Sevgile Selamlar.

   Sil
 20. SİTENİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ AMMA YASİN İN ÜZERİNDE ALDIĞINIZ GOOGLE REKLAMINDAKİ RESİM ÇOK HOŞ DURMUYOR TURİZM REKLAMI AMMA DENİZ KIYISINDAKİ AİLE
  SAĞ OMUZUNUZA AĞIRLIK YAPMASIN MÜBAREK

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Google ın binlerce reklamı tek tek incelendi ve içerisinde o tarz reklam olan reklamlar banka, faiz, kredi kartı, fal, kumar arkadaşlık sitesi reklamları tek tek kaldırıldı. yaşadığım sürece inşaAllah hemen her hafta reklamlar tekrar tekrar kontrol ediliyor.
   uyarınız için sağolun.

   Sil
 21. 18 VE 19 bölümde galu olarak yazılmış kalu olacak sanırım yalnışlık olmuş..

  YanıtlaSil
 22. Bu siteyi oluşturana allahm ondan razı olsun yasini her okuduğunuzda şifa niyetiyle hediye ediniz allah razı olsun

  YanıtlaSil
 23. çok tşk ederim gerçekden sevaba geçtiniz evimde yoktu türkçe açıkşlamalı yasin şerif allah razı olsun..rabbim dualarımızı kabul etsin inş bu kandil gecesi amin...

  YanıtlaSil
 24. Rabbimin selamı üzerinize olsun..
  Bu arada emeği gecenden vede gecilen emekten istifade eden herkesden Rabbim razı olsun.
  Bizlere ne mutlu ki bizler MÜSLÜMAN doğduk..Elbet zaman zaman hatalarımız gunahlarımız vardır ki var utancla Allaha sığınırım.O öyle buyukki anlamak bazen cok basit oluyor.Bir inek doğum yaptığında inek her tarafı temizliyor.akan kanını et parcalarını her şeyi.Rabbim öyle bir duygu vede öğreti vermişki bunları temizle yok et demiş.aksi halde yırtıcı hayvanlar doğurduğun savunmasız yavrunu yer demiş.Bir başka zaman et ver kan ver inek dönup bakmaz.Bir yılan bile enikleri dunyaya geldiği andan itibaren yuvasını ve o bölgeyi terk eder.sebebi ise yılanın kendınden kucuk yılanları yeme içgüdüsü.yavrularımıda yerim korkusu ile uzaklaşır.
  Bugun ise bir yasın okuyacağım.Cok gunahlarım var.Allah dan korkarım.Allaha sığınırım.
  Bunuda acık yureklilikle söylerim.Cunku söylediğim sizlerinde benden farkınız olmadığını biliyorum.
  Tövbe edelim.Rabbime dönelim.Zamanı boşa gecirmeyelim.Her gun kurumuş kuyuya bir kaç bardak su atalım.Yarın huzuruna vardığımız o sudan istifade etmeyi diliyelim.
  Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

  YanıtlaSil
 25. Bizleri Yaratan Rabbimin selamı üzerinize olsun.
  Sevgili Can Dostlarım.Edebiyatım iyi değildir lakin dilim döndüğünce bir şeyler yazmaya calışaçağım.
  TÖVBEYE VE HELALLEŞMEYE DAVETİYE..
  Bizleri Yaratan Rabbime şükürler olsunki Müslüman doğduk.Bizleri Yaratan Rabbime şükürler olsun ki her azamız yerinde eksiğimiz yok şükür fazlamız var.
  Rabbim o kadar buyukki bizlere gece aydınlık olsun diye Ayı,ısınalım diye Güneşi,yiyelim içelim diye toprağı dağın başında olmaz dediğin yerde suyu vermiş.
  İnsanoğlu zaman zaman hatalar yapar günahlar işler bunuda etrafından saklar.Utanır vede zaman gectikçe vicdanen hesablar içinde kalır.Arkadaşlar nasılkı gunah işlediysek bundan dönebilirizde.Bakın bu kardeşinize.Cok gunahlar işledim.Ben Rabbimi anlayamadım.Dunyaya toz pempe baktım.Affedersiniz kendimi bir halt sandım.Taki AKLIMI-VİCDANIMI-YUREĞİMİ-KALBİMİ VEDE DİLİMİ Bir araya getirdiğim gün kurtuldum.Ne gunahlar işledim ben dilimle Allah dedim kalbimden cok kötü şeyler gecirdim.Ne vicdanım yüreğimle ne yüreğim kalbimle nede kalbim dilimle hiç bir zaman bir araya gelmedi.Getirmedim,getiremedim.
  Şükür Allahıma şimdi TÖVBE ETTİM.Çok mutluyum huzurluyum.Gunahlarımı biliyorum.Ama en azından gece yatarken günahlarımı bilerek fakat bir umutla ALLAHIM affeder diyerek yatıyorum artık.
  İnan cok farklı bir duygu.Meğer ben 5 dakkalık hevesler uğruna,meğer ben 3 kuruşluk madde uğruna,meğer ben hava atmak uğruna ne Günahlar işlemişim.
  TÖVBE YARABBİ.BAĞIŞLA BENİ.BENİ YOLUMDAN ŞAŞIRMA.KULLARINA MAHCUP MUHTAC ETME.TEK SANA MUHTAC OLAN KULUNDAN EYLE.KUL HAKLARINI ÖDEMEM İÇİN FIRSAT VER YARABBİ.BANA İMKAN VER YARABBİ.COK KUL HAKKI VAR ÜSTÜMDE BUNUN ALTINDA BENİ EZDİRMEYARABBİ.BENİM GİBİ OLAN KULLARINA YARDIM ET TÖVBELERİNİ KABUL ET YARABBİ.

  Evet ben tüm dostları canları TÖVBEYE davet ediyorum.Gelin bugun hayatımıza bir yön verelim.Tövbe edelim.

  Şu anda nasıl bir duygu nasıl bir şevk nasıl bir hal içindeyim anlamak bilmek istermısınız.İnanın anlatılamıyor anlatamıyorum.Gelin yaşayın sizlerde canlar..

  Bir amcanın bir zamanlar bir miktar parasını hak etmeden bile bile yedim.Gecen ziyaret ettim.oğluna ev yaptırıyormuş.misafir oldum.dedim amca bende hakkın var ben senın hakkını yedim.yanlış aptım.ödeyecek imkanımda yok.ama karşılığında sana calışayım.Hakkını bana helal et.Helal etti.ağladı.neden ağladın sende dedim.dediki ben o parayıda başkasından haksızyere aldıydım.ben nasıl helallık alaçam.O adam öldü.
  Amcanın köyunden eve gelene kadar ağladım.şükrettim.vede öyle farklı bir aleme burundumki anlatamıyorum.Anlatılmıyor.Ben ölmeden yetiştim diye.
  O kadar cok kul hakkı borcum varki imkanım yok ama hepsine karınca misali olsada gidip helallık isteyeceğım.Cünkü ben ALLAH ı seviyorum.Ondan korkuyorum.
  Canlar Helalleşmek cok farklı bir duygu.İnanın en buyuk tadlardan biri.Rabbime dua ederim he gece bana imkan ver yarabbi.şu hakkı olan kullarınla helalleşeyim.Helalleşemediklerimdende sana sığınırım diye..

  Bu mutluluğumu sizlerle paylaşmak istedim.Belki bir kişiyede olsa vesile i sebeb olurum diyerek bu satırları yazmakta Tövbe etmeyen edemeyen kardeşlerimi TÖVBEYE davet etmekteyım.Haklarınızı helal ediniz.Hakkımda helal olsun.Dualarınızı bu kardeşinizden esirgemeyin.

  ALLAHIM.HER ŞEYİN HUKUMDARI SAHIBI OLAN ALLAHIM.HATALARIMDAN GUNAHLARIMDAN SANA SIĞINIRIM.TÖVBEMİ KABUL EYLE ALLAHIM.KULLARINA BORCLUYUM ELİMDEN GELDİĞİNCE GAYRET EDİYORUM HELALLEŞMEK İÇİN HELALLEŞEMEDEN ÖLÜRSEM YADA HELALLEŞEÇEĞİM KİŞİ BENDEN ÖNCE ÖLÜRSE SANA SIĞINIYORUJM YARABBİ.BENİ CEHENNEM CUKURUNDA YANAN KULLARINDAN EYLEME YARABBİ.ANANIN EVLADA EVLADIN ANAYA FAYDA GETİRMEYECEĞİ HERKESİN KENDİ DERDİNE DÜŞEĞİ AZAP GUNUNDEN AZABINDAN KORKAR SANA SIĞINIRIM YARABBİ.BENİ BAĞIŞLA AFFEYLE ALLAHIM.BU YAZIMDAN ESİNLENECEK OLAN KULLARINA YARDIM ET.ONLARI TÖVBE EDEN KULLARINDAN EYLE YARABBİ.ONLARIDA HELALLEŞEN KULLARINDAN EYLE YARABBİ..AMİN.
  Rabbim yar ve yardımcımız olsun..

  YanıtlaSil
 26. Allah razı olsun bunu hazırlayandan. Kandiliniz Mübarek Olsun.

  YanıtlaSil
 27. SEVGİLİ SİTE HAZIRLIYAN MÜSLÜMAN KARDEŞ,BU SİTEYİ HAZIRLAMAKTAKİ NİYETİNİZ RABBİMİZİN RIZASINI TAHSİL ETMEK OLDUĞU KANAATINDAYIM BU VESİLE İLE HİZMETİNİZİN DEVAMINI TEMENİ EDİYOR.KORKTUĞUNUZA EMİN SEVDİKLERİNİZE NAİL OLMA DİLEĞİ İLE DUA TALEBİMİZİ UNUTMAMANIZI DİLERİM VESELAM.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Elhamdülillah
   vesselatu vesselamu aleyke resulallah...
   Allah buradan bu şekilde de olsa samimi bir kalple yasin okuyan Tum kardeşlerimden fazlu keremi ve rahmeti ile gani gani kabul buyursun. Hepsini daha güzel yaşamak için affu mağfireti nin bereketiyle doğruluğa gayret edenlerden eylesin ve zorlandiklari zaman onlara ve bizlere yardımcı olsun.
   elhamdulillah...
   esselatu vesselamu aleyke seyyidel evveline vel ahirin. ÂMİN

   Sil
 28. TAŞTAN DİLER
  Dinin ve kutsal kitabımız kuran-ı kerimin olduğu yerde ve sohbetinde hiç kötü bir söz olurmu bu siteye de bu dini bilgileri ve kuranları buralara koyarak bizlere dinletenlere emeği geçen her güzel sözlere minnattarım ALLAH razı olsun her ne tür emeği geçen var ise hepsinde tşkler.

  YanıtlaSil
 29. Öncelik ile böyle hayırlı siteleri hazırlayanlardan Allah bin razı olsun.Cenabi Hak emretmiş ki oku.Faziletlerin en erdemlisi Kuranı Kerim okumaktir.Allah kelamından daha öte ne vardir ki? Internet dünyasında o kadar ehli keyf ve hayırsız şeyler varken ey Müslüman kardeşlerim nolur biraz da zamanınızı böyle sitelerde geçirin.

  YanıtlaSil
 30. Selamün Aleyküm

  Cenab-ı ALLAH bütün Müslüman aleminin kadir gecesini hayırlara vesile kılsın.. Bu siteyi hazırlayan ve siteye yorumlarıyla katılan kardeşlerimizden de ALLAH razı olsun Cenab-ı Mevlam bu hayırlı gecede ellerini açıp dua eden her kesin dualarını kabul etsin... hayırlı kandiller tokat tan saygılar...

  YanıtlaSil
 31. Kardes Allah razı olsun amin ezberlioom 19 . AyetteyIm

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ben daha 10 yaşındayım 10. ayteteyim

   Sil
 32. Yurt dışındayım ve ezan sesine çok hasretim. Yanımda Kur'an-ı Kerim yok ve burdan okuyabiliyorum ancak bu yüzden hepinizden Allah razı olsun

  YanıtlaSil
 33. Allah razi olsun ..ben hastayim ve tum hastalara icindede bana sifa olsun..

  YanıtlaSil
 34. Öncellikle bu siteyi kuran'lardan Allah razi olsun. Bende arapca ögrenmeye gayret ediyorum, aslinda üzerinde duruldugu zaman cabuk ögreniliyor. Bu arada acizane bir öneride bulunmak istiyorum, YouTube`den Kabe imami Mahir hoca`yi sesli acin ve buradaki sitenizdende türkce yazilisindan Mahir hocayla birlikte okuyun, bu sekilde bir cok hatalari da yapmamis olursunuz. Ben bu sekilde yapiyorum ve faydasini gördüm.

  YanıtlaSil
 35. ALLAH BUTUN INANANLARIN DUALARINI KABUL ETSIN DERTLI OLANLARA SIFA BORCLU OLANLARA EDA İŞİ OLMAYAN FAKIR FUKARAYA İŞ YUCE TURK MILLETINE ZEVAL VERME ALLAHIM AMİNNNNN

  YanıtlaSil
 36. allah butun islam alemının yardıncısı olsun aminnnn

  YanıtlaSil
 37. Allah razi olsun ben arapca okumayi bilmiyorum sayenizde yasin suresini okuyabiliyorum.

  YanıtlaSil
 38. ALLAH HERKESİN DUASINI KABUL EDER İNŞALLAH ALLAH SİZLERDENDE RAZI OLSUN

  YanıtlaSil
 39. KARDEŞLER DAHA ANLAŞILIR VE RAHAT OKUMAN ICIN ILK ONCE ÜŞENMEZ SENİZ OKUYUN SONRASINDA VİDEO SUNU ACARAK BIYERDEN HOCA OKUR KEN BIRYERDEN YAZILARI TAKIP EDEREK OKUMAYA ÇALIŞIN BU SAYADE MANALARINI KAYBETMEDEN OKUMUŞ OLURSUNUZ HERKEZ DEN ALLAH RAZI OLSUN

  YanıtlaSil
 40. allah emegi gecen herkesten razi olsun mu mübarek mevlid kandili yüzü suyu hürmetine bagislasin razi olsun ...amin

  YanıtlaSil
 41. ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN ALLAHIN RAHMETİ VE BEREKETİ MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZE OLSUN

  YanıtlaSil
 42. Allah cümlemizden razı olsun. Rabbim cümlemizin günahlarını bağışlasın. amin.

  YanıtlaSil
 43. eyyy sevgili mümin kardeşlerim. bilesinizki sırat köprüsü bu dünyada iken geçilir.sakın ötelere bırakmayınız. rabbim hepinize selamet ve afiyet versin.

  YanıtlaSil
 44. allah cümlemizden razı olsun inşallah allah yardımcımız olsun

  YanıtlaSil
 45. ALLAH BİZLERDEN RAZI OLSUN COK TEŞEKKÜRLER. ALLAH'IM BİZİ AFFETSİN

  YanıtlaSil
 46. Öncelikle selamunaleyküm herkese yaşım 19 panik atak hastasıyım. Allaha her gün dua ediyorum şifa bulup bir an iyileşmem için Allah rızası için sizlerde yasini şerifi okuduktan sonra bizlerede Allahtan şifalar dileyin..
  Hayatımda ilk defa yasini şerifi okudum içim pırıl pırıl.
  bu siteyi bu yasini şerifi buraya ekleyenlerden Allah binlerce kez razı olsun Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim saygılarımla..

  YanıtlaSil
 47. Allah hepinizden razı olsun kardeşlerim. Kalbiniz nur içinde olsun, Mutluluk huzur sağlık seyât sizlerle olsun kalbiniz mubarek olsun din kardeşlerim

  YanıtlaSil
 48. Vesile olan herkesten Rabbim Razı olsun

  YanıtlaSil
 49. ıyı aksamlar hocam.ben alevıyım kız arkadasım sunnı.aılesı vermek ıstemıyor bana.gerekcelerı ıse alevılere kız vermek almak allah katında gunahmıs.hocam ben elhamdülillah muslumanım.bes vakıt namazımı kılmasam bıle cuma namazlarını kacırmıyorum.orucumu tutuyorum zekatımı veren bır ınsanım.ama tek sucum alevı olmak mı.lutfen bana akıl verın yardımcı olun sımdıden tesekkur ederım allaha emanet olun

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. kardeşim keşke hoca olsam da sorunu cevaplayabilsem. bende sizlerden biriyim. Kardeşim biz sunnilerin kız vermek istemedikleri boy abdesti almadan gezen peygamberin ashabına küfür eden namazdan niyazdan uzak yaşayan ve buna da "ben aleviyim" diyerek kılıf bulan ne olduğu belirsiz insanlardır. hepimiz ehli beyti ve hz. Aliyi severiz hz Ali nin 1 vakit namaz kazaya bıraktığı görülmüş müdür? seni tenzih ediyorum aleviliğin kötü anlaşımasına sebep olan bu insanlar böyle yaparak hz Aliye ehli beyte ve gerçek alevilere iftira etmiş olmuyor mu. sen durumunu açık açık aileye izah et. ben abdestsiz dolaşmam sahabeye de saygım vardır inşallah 5 vakit namaza da başlayacağım ben öyle aleviligin arkasına saklananlardan değilim filan de. birde ehli sünnete göre hangi alevilere kız verilir öğrenmek için bu sohbeti izlemeni tavsiye ederim. Cübbelli Ahmet Hoca - Alevilik Nedir?Aleviler Müs…: http://youtu.be/MqnVnbVygjE

   nasıl ki imanın bir hakikatini inkar eden sunni de olsa evliya da olsa kafir oluyorsa iman hakikatlerinden 1 ini inkar eden alevi de kafir oluyor. ve nasıl ki sunni vaaar sunni var sa aynen öyle alevi vaaar alevi var. sen kendini iyice aileye tanıt. açık ol samimi ol.

   Sil
 50. Selamın aleyküm bir sorum olucak fakat yeri değil biliyorum ama belki bilen birileri vardır. Yaşım 17 bi kaç sene önce yaptığım büyük bi hata ile kolumu vs kestim insanlar arkamdan psikopat manyak demesin diye dövme yaptırdım dahada pişman oldum aklıma gelmiyordu Abdestin geçmediği bu gerçekten doğru mudur ? yapılıcak hiç bir şey yok mudur ?

  YanıtlaSil
 51. Allah razı olsun.

  YanıtlaSil
 52. Allah razı olsun. Sayfadan annem Yasin'i okuyor, bir ricası var sayfaya acaba Kani Karaca'dan yasinin okunuşunu ekleyebilir misiniz? Çok teşekkürler

  YanıtlaSil
 53. BEN İMAM HATİP ÖĞRENCİSİYİM YASİN SURESİNİN HEPSİNİ EZBERLEMEM GEREKİYOR BU SİTE BANA ÇOK YARDIMCI OLDU ALLAH RAZI OLSUN ALLAH HERKESİN DUALARINI KABUL ETSİN.

  YanıtlaSil
 54. Bende bir imam hatip öğrencisiyim bu sene yasin'i ezberlemem gerekiyor gerçekten çok faydası dokundu, Allah razı olsun.

  YanıtlaSil
 55. Amin inşallah bu sureyi okumak bütün müslüman kardeşlerimize nasip olur amin El Fatiha

  YanıtlaSil
 56. Bütün okuyanlar ın duasını
  ALLAH (C.C) kabul rtsin AMİN Allah razı olsun BU mübarek Kadir gecesinden bize sevap kazandırdın ya saol müslüman kardeşim

  YanıtlaSil
 57. Allah sizden binlercekez razı olsun bu mubarek gecede yasini şerifi okumama vesile olduğunuz için çok teşekkür ederim allah sizin gibi güzel işlerin peşinden koşan kullarına yardımcı olsun inşallah

  YanıtlaSil
 58. 12 yaşındayım ve bu yazı sayesinde hemen ezberleyebildim ALLAH RAZI OLSUN

  YanıtlaSil
 59. yasin suresi oku arapça
  yasin suresi okunuşu ve
  yasin velkuranilhakimsuresi tamamı
  gibi aramalarda da çıkması için bu yorumumuza ekleyelim. yasin suresinin arapçasının türkçe yazılışı bu konuda ayet ayet renklendirilmiştir. yasin duası oku veya yasin duası arapça yada yasin duası türkçe gibi aramalarda da bulunsun diye kelimelerimizi ekleyelim Allah razı olsun

  YanıtlaSil
 60. Allah razı olsun siteyi yapandan ve okumama teşvik edenden. Dualarınız kabul olsun inşallah.

  YanıtlaSil
 61. Allah bu sureyi her gün okumamızı nasip etsin.Amiinn.
  Bu siteyi düşünenden de Allah razı olsun.Amiinn.

  YanıtlaSil
 62. ben çok şükür arapça okuyorum o yüzden kuranı kerimde yasin süresi okurum her zaman allah yolunda olmak en güzeldir :)

  YanıtlaSil
 63. Ezberleyelim arkadaşlar Yasin'i ezbere biken her kişi cennete girer buyuruyor peygamber efendimiz

  YanıtlaSil
 64. Ezberleyelim arkadaşlar her kim Yasin'i ezberlerse cennete girer buyuruyor peygamber efendimiz

  YanıtlaSil
 65. selamınaleykum ben namaza baslayalı 3 hafta oldu yasım 21 bosa gecen zamanım cok oldu ınsallah bundan sonrada devam ederım yasın suresını de ılk kez tamlıca bır sekılde okudum huzur verdı allah razı olsun

  YanıtlaSil
 66. Kur'an-ı Kerim'i okumanın en faziletli olanı Arapçasından okumaktır. Lütfen en kısa sürede okumayı öğrenelim. Çünkü Türkçe okunuşlarda harflerin karşılığını bulamaması namazda okuduğumuz zaman namazın ifsat olmasına sebep olmaktadır. Öğrenmek zor değil, azimli olmak şarttır. Nitekim 60 yaş sonrası hafız olan pek çok kimse vardır. Demek ki öğrenilebilir. Gayret bizden Tevfik ALLAH(C.C.)' dandır. Lütfen Tüekçe okunuşa yönlendirmiyelim.

  YanıtlaSil
 67. teşekkürler site güzel.Babam yoğun bakımda 18.gün we doktorlar pek uMut yok diyor ama Allah bilir şifa bulacak belki de kim bilir sizlerden dua istiyorum Allah rızası için dua edin

  YanıtlaSil
 68. uzun zamandir tamda aradigim sey buydu, oncelikle dua bekleyen kardesimizin babasina cenabi hak acil sifalar versin insAllah, yapnis oldugunuz mp3lu yasin i serif cok guzel cok istifadeli olmus, abimizin okumasi da cok kolay telafuzlu gercekten cok guzel olmus, hatta internetim olmadigi mezaristan gibi yerlerde mp3 ile birlikte bu sekliyle nasil telefonuma indirebilirimndiye dusunuyorum bu konuda yardiminiz olursa cok makbule gecer, olmuyorsa da Allah sizden razi olsun burdan da okuruz esselamualeykum.

  YanıtlaSil
 69. uzun zamandir tamda aradigim sey buydu, oncelikle dua bekleyen kardesimizin babasina cenabi hak acil sifalar versin insAllah, yapnis oldugunuz mp3lu yasin i serif cok guzel cok istifadeli olmus, abimizin okumasi da cok kolay telafuzlu gercekten cok guzel olmus, hatta internetim olmadigi mezaristan gibi yerlerde mp3 ile birlikte bu sekliyle nasil telefonuma indirebilirimndiye dusunuyorum bu konuda yardiminiz olursa cok makbule gecer, olmuyorsa da Allah sizden razi olsun burdan da okuruz esselamualeykum.

  YanıtlaSil
 70. Allah emegi gecenlerden razi olsun cok istifadeli olmus.

  YanıtlaSil
 71. s.a bende buradan okuyorum yasini şerifi ve vakıa surelerini eski yazı bilmiyorum sevabına ve affına nail alamıyomuyum. diye bir his uyandı yukarıda okuduklarımdan videodakı dinleyip onunlada takıp edip oyle okumaya çalışıyorum ben günahlarımın affı ve kul borçlarımı ve ödemek için dua edıyorum namazımın arkasından bu serifeleri okuyup beni aydınlatırsanız sevinirim

  YanıtlaSil
 72. Öğretmenimin tavsiyesi sayesinde Yasin Suresini ezberledim.

  YanıtlaSil
 73. selamün aleyküm sürekli buradan yasin okuyorum tabii bundan dolayı sizin hanenizede sevap yazılır şüphesiz öyle düşünüyorum ,,yalnız böyle bi sayfada ''REKLAM OLMAMASI LAZIM'' lütfen buna bi çare bulunuz değişik programlar var reklamı göstermeyen umarım halledersiniz. en güzele emanetsiniz hoşçakalın.

  YanıtlaSil
 74. haklısınız kardeşim de
  ben engelli bir insanım 25 senedir hemodiyalize giriyorum ve çalışamıyorum bir yerden maaşım da yok bu mubarek surelerin bereketine kimseye el açmadan yaşıyorum hamdolsun. reklamları ise sürekli denetliyorum banka faiz arkadaşlık fal zayıflama gibi reklamları hergün yenileri çıktıkça engelliyorum. gözümden kaçanları Allahım affetsin rahatsız olduğunuz bir reklam olursa lütfen yorumla belirtin onu da bulup engelleyeyim

  YanıtlaSil
 75. allah razı olsun

  YanıtlaSil
 76. Allah sizden razı olsun duamı burdan yaptım vesile oldunuz

  YanıtlaSil
 77. Hocam Allah şafi sıfatı ile size şifa teselli eder Inşallah

  YanıtlaSil
 78. Bu akşamda Kandilde sayenizde Okudum Allah Sziden Razı olsun

  YanıtlaSil
 79. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhü

  YanıtlaSil
 80. süleyman DÖNMEZ6/26/2015 06:08:00 ÖÖ

  Bu sayfayı hazırlayan sevgili kardeşlerim, öncelikle sizlerden Allah Razı olsun,şunu demek isterim ki duanızda:
  "Sonra Buradan yasin okuyan dinleyen kardeşlerimize ve onların Ahirete iman ile intikal etmiş Mümin Akrabalarının ruhu şeriflerine hediye ediyoruz Kabul Buyur ya Lutfu Keremi bol olan EL Kerîm Allahım!.." diye dua edersiniz.

  Ancak, ahirete intikal etmiş akrabalarımızdan mümin olmayanlara niye hediye etmiyoruz ki. Asıl azap ve ateşte olacak(Allah affetmez ise) onlar değil mi? Kim anasının, babasının, kardeşinin, çocuğunun azapta olmasını ister? Bence mumin ya da mümin olmayan diye ayırmadan tüm akrabalarımıza hediye etsek onaları da bir nebze faydamız dokunsa olmaz mı.Saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. aloneman2002@mynet.com.

  YanıtlaSil
 81. Maalesef Kardeşim mümin olmayan kimselerin ardından rahmet okunmuyor affı için dua istenemiyor.

  ama biz namaz kılsın kılmasın içki içsin içmesin günahkar olsun olmasın dünyada iken müslüman olduğunu söyleyen açık açık inkar etmeyen, küfür sözleri sözlemeyen tüm geçmiş akrabalarımızı mümin olarak bilip o şekilde onlara da ismen dua ediyoruz.
  Rabbim dualarımızı kabul buyursun.

  YanıtlaSil
 82. Allah razi olsun.agziniza saglik.Allah kabul etsin insallah.

  YanıtlaSil
 83. Allah razı olsun

  YanıtlaSil
 84. hayrettin bağır7/13/2015 11:40:00 ÖS

  Elinize iman dolu yüreğinize sağlık. Allah hepimizden razı olsun inşallah.

  YanıtlaSil
 85. Site yöneticisine : 59.Ayet kaymış onu düzeltebilirseniz iyi olur.
  Emeği geçenlere Allah razı olsun.

  YanıtlaSil
 86. Allah hepinizden razı olsun bu siteyi kim hazırladıysa ona sonsuz teşekkürler Allah bu siteyi hazırlayanın gönlüne göre versin Rabbim bütün dileklerini isteklerini kabul etsin.Sizin sayenizde kuranı su gibi okuyabiliyorum hep sizin sayenizde Allah bu Kuran'ı yazanı cehennem ateşinde yakmasın inşallah...

  YanıtlaSil
 87. Allah Tüm Müslümanları Affetsin (Amin)
  Allah razı olsun derviş baba. .

  YanıtlaSil
 88. Selam ve dua ile Allah razı olsun.

  YanıtlaSil
 89. Selamun Aleyküm sondaki mealini de ayet ayet ayırırsanız çok hakikatini anlayarak okumuş oluruz. her ayetin manasını oradan söküp alamıyoruz ayrı olması için düzenleme yapılır inşaAllah. Rabbim emeğinizden razı olsun helal kazancınızı arttırsın sizi bizi ve hepimizi dininin kölesi yapsın! Amin

  YanıtlaSil
 90. Çok güzel olmuş deyerli kardeseim allah bunu. Hazırlayandan razı olsun allahın rahmetti üzerineze olsun iyi günler :)

  YanıtlaSil
 91. Çox tesekkur edirem. Oxudum, çox gozel olmuşam. Butun eziyet cekenlerin ruhu ölmüslerinin ruhu şadyanaliq olsun. ALLAH gunahlarimizi bagislasin

  YanıtlaSil
 92. ALLAH RAZI OLSUN BU SİTEYİ HAZIRLAYAN EMEĞİ GEÇEN HERKEZDEN ANNEMİ KAYBEDELİ BİR YIL OLDU BİR YILDIR HER PERŞEMBE AKŞAMI ANACIĞIMA YAKINLARIMA KIMSESİ KALMAYAN KULLARINA EMEĞİ GECENLERE EKSİKLERİM YANLIŞLARIM OLUYOR DÜZELTMEK İCİN CABADA SARF EDİYORU . ALLAH HEPİMİZDEN İNŞALLAH RAZI OLUR AMİN

  YanıtlaSil
 93. Rabbim ne gunahiniz varsa affeylwsin insallah allah ragzi olsun bu nubarek gecede yasin i serifi okumamiza sebep vesile oldunuz allah binkere razgi olsun sizden

  YanıtlaSil
 94. Sizden Allah razı olsun..
  Yasin Suresini surekli burdan okuyorum ve hocanın inanılmaz sesiyle yasini okumuyor da insanın içine işliyor yaşatıyor sanki..
  Öyle güzel okuyor ki her defasında gozyaşlarımı tutamıyorum...
  İnşallah o hocadan daha çok sureyi dinleyerek okuma fırsatı verirsiniz bizlere..

  YanıtlaSil
 95. Sizden Allah razı olsun...
  Yasin Suresini surekli burdan okuyorum ve Mahir hocanın sesi beni inanılmaz etkiliyor..Her okuyusumda göz yaşlarımı tutamıyorum..
  Sanki Yasini okumuyor da insanın içine işliyor gibi..
  İnşallah Mahir hocadan daha çok sureyi dinleyerek okuma fırsatı verirsiniz bizlere..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kabe imamı Mahir sure sure Kuran dinle konumuz var. İçinde aynı bu şekilde bütün sureler MP3 olarak dinleyebiliyorlar
   Sure sure Kuran dinle bölümüne bakın

   Sil
 96. hocam teşekkür ederim ilk defa yasin okudum sayenizde

  YanıtlaSil
 97. Sitenize reklam verebilir miyim bende bir dervisim. Hacanat üzerine...

  YanıtlaSil
 98. Yabancıdan özel reklam almıyorum derviş kardeşim ama çok okunana konuların altına hacamatın dindeki yerini ve faydalarını anlatan ve hacamat yaptığını belirten telefon numaralı yorumlar yapabilirsin. faydası olur

  YanıtlaSil
 99. Play neden çalşmıyor lütfen ilginin Cumanız mübarek olsun

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yasin suresi Türkçe okunuşu na mahir muayqıli okuyuşu player olarak eklendi.
   Allah razı olsun muaiqly sitesinden mp3 ler kaldırıldığı için player çalışmıyormuş hemen düzenledik. sağolun.

   Sil

Buraya Bir Yorum bırakarak sayfaya değer katabilirsiniz...