Yasin suresi türkçe okunuşu yazılışı

Derviş Blog - Kuran Oku - Yasin Suresi Türkçe: Yasin suresi türkçe okunuşu yazılışı
cüz cüz kuran

Yasin suresi türkçe okunuşu (Yasîn Vel KuranilHakîm)

(Aşağıda)
Yasin+suresi+türkçe+okunuşu+yazılışı


Esselamu aleykum.
öncelikle şunu söylemek istiyorum Kuranı kerimi okumanın en efdali en faziletlisi arapçasından anlayarak ve anlamlar üzerinde düşünerek okumaktır. eğer arapça bilmiyorsanız ondan sonra en faziletlisi "kendi dilinde" olan mealini okuyup anlamları üzerine düşünmektir.
en az fazileti olan ise altta paylaşacağım arapçasının türkçe okunuşudur.

ben arapçasından okumayı biliyorum arapçasından okuyacağım diyorsanız

TAKİPLİ YASİN OKU (cep uyumlu VİDEO)

paketimin kotası var video olmasın diyorsanız;

Kolay Okunabilen cep uyumlu Arapça
Bilgisayar Baskılı Yasin Oku

yok ben ezberlemek için arapçanın türkçe okunuşunu okumak ezberlemek ezberimi pekiştirmek istiyorum diyorsanız. işte size Yasin i şerif suresinin arapçasının türkçe okunuşu.

Allah zihin açıklığı versin.YASİN-İ ŞERİF arapçasının türkçe yazılışı

YASİN SURESİNİ KABE İMAMINDAN DİNLEYEREK OKU;

--mp3 player html5 destekli tüm mobil tarayıcılarda çalışır. sayfamız cep uyumludur. Kulaklığınızı takın sesi açın play e basın ve
Kabe İmamı Mahirin ruha şifa su gibi akan sesinden doğru telaffuzları dinleyerek Yasin-i Şerifi Okuyun---

Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm

(1) Yâsiyn (2) velkur'ânilhakiym (3) inneke leminelmürseliyne 
(4) alâ siratin müstekiym (5) tenziylel aziyzirrahiym 
(6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm ğafilûn 
(7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü'minun 
(8) inna cealnâ fiy a'nakihim ağlâlen fehiye ilel'ezkani fehüm mukmehun 
(9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feağşeynahüm fehüm lâ yübsirun 
(10) ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü'minun 
(11) innema tünzirü menittebe azzikre ve haşiyer rahmane bilğayb febeşşirhü bimağfiretin ve ecrin keriym 
(12) inna nahnü nuhyilmevta ve nektübü ma gaddemu ve asarehüm ve külle şey'in ahsaynahü fiy imamin mübiyn 
(13) vadrib lehüm meselen ashabel karyeh izca ehel mürselun 
(14) iz erselna ileyhimüsneyni fekezzebuhüma feazzezna bisalisin fegalû inna ileyküm mürselun 
(15) galu mâ entüm illâ beşerün mislüna ve mâ enzelerrahmanü min sey'in in entüm illâ tekzibun
(16) galu rabbüna yalemü inna ileyküm lemürselun
(17) ve ma aleyna illelbelağul mübiyn
(18) kâalû inna tetayyerna biküm lein lem tentehu lenercümenneküm ve leyemessenneküm minna azabün eliym
(19) kâalu dairüküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmün müsrifun 
(20) ve cae min aksalmediyneti recülün yes'a, gale ya gavmit tebiul mürseliyne
(21) ittebiu men lâ yes’elüküm ecren vehüm mühtedun
(22) ve maliye la a'büdülleziy fetareni ve ileyhi türceun
(23) eettehizü min dunihi aliheten in yüridnir rahmanü bidurrin lâ tuğni anniy şefaatühüm şey'en ve lâ yünkizune
(24) inniy izen lefiy dalâlin mübiyn (25) inniy amentü birabbiküm fesmeun
(26) giyledhulil cenneh, gale ya leyte gavmiy yalemune
(27) bima gğafere liy rabbiy ve cealeniy minel mükremiyn 
(28) ve ma enzelna alâ gavmihî min badihî min cündin minessemâi ve ma künna münziliyne
(29) in kânet illâ sayhaten vahideten feiza hüm hamidun
(30) ya hasreten alel ibad ma ye'tiyhim min resulin illâ kanu bihî yestehziun
(31) elem yerev kem ehlekna kablehüm minelguruni ennehüm ileyhim lâ yerciun
(32) ve in küllün lemma cemiun ledeyna muhdarun 
(33) ve ayetün lehümül ardulmeyteh ahyeynaha ve ahrecna minha habben feminhü ye'külun
(34) ve cealna fiyha cennatin min nehiylin ve a'nabin ve feccerna fiyha mineluyuni
(35) liye'külu min semerihî ve ma amilethü eydiyhim efelâ yeşkürune
(36) sübhanelleziy halekal ezvace külleha mimma tünbitül ardu ve min enfüsihim ve mimma lâ yalemun
(37) ve ayetün lehümülleyl neslehu minhünnehare feizahüm muzlimune
(38) veşşemsü tecriy limüstekarrin leha zalike takdiyrül aziyzil aliym
(39) velkamere kaddernahü menazile hatta a'dekel urcunil kadiym
(40) leşşemsü yenbeğiy leha en tüdrikel kamere ve lelleylü sabikun nehar ve küllün fiy felekin yesbehun
(41) ve ayetün lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fiyl fülkil meşhuni
(42) ve halakna lehüm min mislihî ma yerkebun
(43) ve in neşe' nugrikhüm felâ sariyha lehüm ve lâ hüm yünkazune
(44) illâ rahmeten minna ve metaan ilâ hiyn
(45) ve iza kiyle lehümütteku ma beyne eydiyküm ve ma halfeküm lealleküm türhamune
(46) ve ma te'tiyhim min ayetin min ayati rabbihim illâ kanu anha mu'ridiyn
(47) ve iza kiyle lehüm enfiku mimma rezekakümullahü, kalelleziyne keferu, lilleziyne amenû enutimü men lev yesaullahü at'ameh, in entüm illâ fiy dalâlin mübiyn
(48) ve yegûlûne meta hazalva'dü in küntüm sadikiyn
(49) ma yenzurune illâ sayhaten vahideten te’huzühüm ve hüm yehissimun
(50) felâ yestetiyune tavsiyeten ve la ilâ ehlihim yerciun
(51) ve nüfiha fiyssuri feizâhüm minel'ecdasi ilâ rabbihim yensilun
(52) galu ya veylena men beasena min merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekalmürselun
(53) in kanet illâ sayhaten vahideten feizahüm cemiyun ledeyna muhdarun
(54) felyevme lâ tuzlemü nefsün şey'en ve lâ tüczevne illâ ma küntüm ta'melun
(55) inne ashabel cennetil yevme fiy şügulin fâkihun
(56) hüm ve ezvacühüm fiy zilâlin alel'erâiki müttekiun
(57) lehüm fiyha fâkihetün ve lehüm ma yeddeun
(58) selâmün kavlen min Rabbin rahiym (59) vemtazul yevme eyyühel mücrimun
(60) elem ahad ileyküm ya beniy ademe en lâ ta'büdüs şeytan innehu leküm adüvvün mübiynün
(61) ve enibüduniy, haza siratun müstekiym
(62) ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kilun
(63) hazihî cehennemülletiy küntüm tuadun
(64) islevhel yevme bima küntüm tekfürûn
(65) elyevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydiyhim ve teşhedü ercülühüm bimâ kânu yeksibûn
(66) velev neşâu letamesna alâ ayünihim festebekussirata feenna yübsirun
(67) velev neşaü lemesahnahüm alâ mekanetihim femestetau mudiyyen ve lâ yerciun
(68) ve men nüammirhü nünekkishü fiylhalk, efelâ ya'kilun
(69) ve ma allemnahüş şi're ve ma yenbeğiy leh, in hüve illâ zikrün ve kur'ânün mübiyn
(70) liyünzire men kane hayyen ve yehik kalkavlü alelkafiriyne
(71) evelem yerev enna halakna lehüm mimma amilet eydiyna enamen fehüm leha mâlikun
(72) ve zellelnaha lehüm feminha rekubühüm ve minha ye'külun
(73) ve lehüm fiyha men'afiu ve meşarib efelâ yeşkürune
(74) vettehazu min dunillâhi âliheten leallehüm yünsarun
(75) lâ yestetiyune nasrehüm ve hüm lehüm cündün muhdarun
(76) felâyahzünke kavlühüm, innâ na’lemü ma yüsirrune ve ma yulinun
(77) evelem yerel'insanü enna halaknahü min nutfetin feiza hüve hasiymün mübiyn
(78) ve darebe lena meselen ve nesiye halkah kale men yuhyiylizame ve hiye remiym
(79) kul yuhyiyhelleziy enşeeehaa evvele merreh ve hüve bikülli halkin aliymün
(80) elleziy ceale leküm mineş şeceril'ahdari naren feiza entüm minhü tukidûn
(81) eveleyselleziy halekassemavati vel'arda, bikâdirin alâ en yahlüka mislehüm, belâ ve hüvel hallâkul aliym
(82) innemaaa emrühûu izaaa erade şey’en, en yekule lehu kün, feyekun
(83) fesübhanelleziy biyedihî melekûtü külli sey'in ve ileyhi türceûn.
                                   ..........sadakallahulaziiym........


Amin; (usûlüne uygun DUA)

derviş+blog+yasin+duası
(Lütfen ihlasla okuyunuz ve Amin deyiniz.)

Elhamdülillahi Rabbil Alemin...
Vessâlatu ves Selâmu âlâ Resuluna Muhammedin
ve âlâ âlihi ve sahbihi ve sellim.
Ya Zül Celâli Vel İkram
Ya Zül Celâli Vel İkram
Ya Zül Celali Vel İkram
Günahkâr kalbimizle, Kusurlu olarak okuduğumuz, dinlediğimiz bu Yasini Şerifi
Rahmetinle, Merhametinle, Lutfunla, ihsanınla, Affu mağfiretinle Kabul Buyur ya ĞAFUR Allahım!.

Hasıl olan Sevabı öncelikle Sevgili Peygamberimiz hz.Muhammed Mustafa
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimizin Mubarek, pak ruhu şeriflerine hediye eyledik
kabul buyur ya Celal ve İkram sahibi Rabbimiz!.

Sonra efendimizin temiz Âli Ahsabına ve Ehli Beytine Hediye eyledik kabul buyur ya Affı Mağfireti bol olan Rabbimiz!.

ondan sonra yüce dinimizin bu günlere kadar gelmesine vesile olan
Şehitlerimiz, Ermişlerimiz,Evliyalarımız,Mürşitlerimiz, ismi zatında saklı veli kulların
ve islama en ufak hizmeti dokunup göçüp gitmiş isimleri bilinmeyen kimseleri kalmayan mümin kardeşlerimizin ruhu şeriflerine hediye eyledik kabul buyur ya Sonsuz Lütüfkâr Rabbimiz!..

Sonra Bu sitede bu içeriği hazırlayıp bizlerle paylaşan Derviş Kardeşimize ve okuyan Mahir hocaya hediye eyledik
kabul buyur ya Dilediğinin Derecesini Yükselten Râfi Allahım.

Sonra Buradan yasin okuyan dinleyen kardeşlerimize ve onların Ahirete iman ile intikal etmiş Mümin Akrabalarının ruhu şeriflerine hediye ediyoruz Kabul Buyur ya Lutfu Keremi bol olan EL Kerîm Allahım!..

Onlar Senin Kullarındı..
geldiler geçtiler. gittiler.
yarın birgün bize herşeyi bırakıp
İlahi Huzuruna Geleceğiz.
sen bizim Affı mağfireti bol Rabbimizsin.
Günahlarını ve Günahlarımızı Affeyle Merhamet eyle Affu mağfiretinle hesaplarımımız gör, derecelerini ve derecelerimizi artır
lütfunla ihsanınla fazlu kereminle yargıla bizleri Ey Rahmeti Bol Rabbimiz!

ve Sevdiklerimizi de Dünyamızda Ahıretimizde Kabrimizde
senin Rahmetine Merhametine affına Luffuna ihsanına Bereketine ve İkramına doymuş garkolmuş Kullarından eyle! derecelerimizi artır Günahlarımızı affu mağfiretinle hayırlara tedbil eyle ya Zül celali vel ikram
iman ile huzuruna varmayı bizlere nasib eyle ya El Mü-min Rabbimiz.
dünya ahiret işlerimizi kolaylaştır, ya FETTAH Rabbimiz
hidayetimizi artır ya HÂDİ Rabbimiz.

Amin
Ves Selamun Âlel Murselin
(Allahumme salli ala seyyidina muhammedinin nebiyyil ümmiyyil habibil alil kadril aziymil ca’hi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim )
ve
Elhamdülillahi Rabbil Âlemin..
Duamızın Kabulu için
El Fatiha...

Aynı bu Şekilde birde Muhteşem Tebareke Suresi dinleyerek okumaya var mısınız? (sadece 5 buçuk dakika)
Tebarekellezi Biyedihil mülkü dinleyerek oku >>Yorum Gönder
Şu An Sitedeki

Dervişten birisiniz